Satilec

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SATILEC
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy SATILEC dostępny pod adresem internetowym satilec.com jest platformą tele informatyczną umożliwiającą zawieranie Umów Sprzedaży na odległość jak również świadczenie usług drogą elektroniczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej prowadzoną przez spółkę: SATIVFARM Sp. z o.o. , z siedzibą w Kwidzynie, ul. Kopernika 2D/23,82-500 Kwidzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000815862, NIP: 5811970249, REGON: 384944350, kapitał zakładowy: 40.000,00 słownie: czterdzieści tysięcy złotych , (dane kontaktowe: email: sales@satilec.com, (dalej również jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.
 3. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest SATIVFARM. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wykazane w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie ze wszystkich usług elektronicznych oferowanych przez Sklep Internetowy. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca złożenie Zamówienia.
 3. KONSUMENT – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KODEKS CYWILNY – kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. KONTO – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem) i zabezpieczona hasłem podanym przez Użytkownika, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w którym gromadzone są dane innych Użytkowników w tym informacje o złożonych zamówieniach. Użytkownik poprzez konto uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez SATIVFARM na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. PRODUKT – towar lub usługa przeznaczona do sprzedaży, oferowana Klientom, Użytkownikom za pośrednictwem sklepu internetowego SATILEC.
 7. REGULAMIN – Jest integralną częścią Umowy Dostępu do Systemu SATILEC.
 8. REJESTRACJA – funkcjonalność systemu SATILEC umożliwiająca utworzenie konta w sklepie internetowym.

Wersja: RSI/SATILEC/01/2020 akt prawny, który systematyzuje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi. Reguluje zarówno stosunki o charakterze majątkowym, jak i o charakterze niemajątkowym dokument zawierający podstawowe zasady, normy i wzorce współdziałania przy współpracy z SATIVFARM, wynikający z misji, wizji i kultury organizacyjnej firmy. Zawarte w nim reguły i postępowania stanowią umowę pomiędzy wszystkimi Użytkownikami w SATILEC.COM , której muszą przestrzegać.

 1. SKLEP INTERNETOWY – dostępny pod adresem internetowym: satilec.com, prowadzony w języku polskim oraz jego tłumaczeniu na języki obce w zależności od wybranej opcji, w ramach którego organizowana jest sprzedaż internetowa o charakterze otwartym produktów oraz usług dostępnych i zamieszczonych na stronie satilec.com .
 2. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – SATIVFARM Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie przy ulicy Kopernika 2D/23, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815862; NIP 5811970249; REGON 384944350. Kapitał zakładowy: 40.000, 00 , słownie: czterdzieści tysięcy złotych
 3. UMOWA SPRZEDAŻY – zawarta jest w Regulaminie Sklepu Internetowego, reguluje relacje dotyczące sprzedaży produktów w sklepie internetowym pomiędzy SATIVFARM a Użytkownikiem.
 4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej również jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 5. UŻYTKOWNIK – podmiot prawny lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), która korzysta z funkcjonalności udostępnionych w sklepie internetowym satilec.com, administrowanym przez SATIVFARM.
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą określające rodzaj i liczbę produktów.

III. ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Prowadzenie konta w Sklepie Internetowym.
  2. Umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
  3. Udostępnianie Regulaminu.
 2. Do zamieszczania na Sklepie Internetowym produktów podlegających sprzedaży uprawniony jest Usługodawca, na podstawie podpisanych z producentami i dostawcami stosownych umów.

IV. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem Sklepu Internetowego.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane przez niedozwolone zachowanie innych Użytkowników.
 3. Usługodawca ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Użytkowników w Sklepie Internetowym, w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem oraz przepisami prawa. Usługodawca ma prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania wszelkich materiałów i treści zamieszczonych przez Użytkowników, które będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem.
 4. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania przerw w udostępnianiu Sklepu Internetowego, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania.
  2. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika haseł i/lub loginu (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie), które mogą spowodować nieautoryzowane wejście na indywidualne konto przez inne obce osoby.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 7. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres office@satilec.com lub też pisemnie na adres spółki podany na stronie Sklepu Internetowego.
 9. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 12. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza w Sklepie Internetowym.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik wyświetli stronę internetową satilec.com na czas przeglądania strony tj. do czasu jej zamknięcia.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:
  1. Dostęp do sieci Internetowej.
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Przeglądarka internetowa: Safari, Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej.
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
  5. Zalecana włączona obsługa JavaScript.
 4. Zobowiązania Użytkownika:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3. Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Użytkownika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 6. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Użytkownika do zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży:
  1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  2. Użytkownik po zapoznaniu się z Produktami dostępnymi w sklepie internetowym, decydując się na zakup, wybiera ilość oraz rodzaj Produktu, naciska przycisk „kupuję z obowiązkiem zapłaty” i dokonuje płatności składając jednocześnie zamówienie.
  3. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do dokonania płatności w wybranym przez siebie, a oferowanym przez Usługodawcę systemie płatności.
  4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie zamówienia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:
   1. przedmiot zamówienia,
   2. jednostkową oraz łączną cena zamawianych produktów,
   3. koszty dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   4. wybranej metody płatności,
   5. wybranego sposobu i adresu dostawy,
   6. link do strony zawierającej niniejszy Regulamin.
  5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, co Użytkownik potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  6. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję”. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
  7. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
  8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  9. W przypadku gdy sprzedaż produktu w ramach złożonego zamówienia nie dojdzie do skutku, środki Użytkownika, w zależności od banku obsługującego Usługodawcę oraz wybranego systemu płatności, zostają natychmiast odblokowane lub uruchomiony zostanie zwrot tych środków na konto Użytkownika. Czas i okres uruchomienia procesu zwrotu środków jest uzależniony od banku Użytkownika oraz wybranego przez niego systemu płatności.
  10. W przypadku, gdy sprzedaż produktu w ramach złożonego zamówienia dojdzie do skutku, środki Użytkownika zablokowane przez system płatności na czas realizacji zamówienia, zostają przetransferowane na konto Usługodawcy, a na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji Konta, zostaje wysłany e-mail potwierdzający dokonaną transakcję.
  11. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w postaci faktury detalicznej lub faktury VAT. Dowód sprzedaży wysyłany jest w formie elektronicznej na adres email podany w trakcie składania Zamówienia.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. a …………………………………………………………………….
  2. Płatności elektroniczne (w tym płatność kartą kredytową, debetową i przelewem elektronicznym) za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
  3. Płatności cykliczne, realizowane przez serwis PayU.pl w procesie automatycznej wysyłki.
  4. Płatności comiesięczne, w określonym przez użytkownika dniu miesiąca, o stałej, zdefiniowane kwocie za dowolnie zdefiniowany koszyk produktów. Płatności cykliczne wymagają jednorazowego podania danych karty płatniczej. Płatności cykliczne i automatyczna wysyłka mogą być przez użytkownika zawieszone lub skasowane w dowolnym momencie.
  5. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 2. 2 …………………………………………………………………
 3. Termin realizacji przesyłki wynosi w zależności od kraju dostawy do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zapłaty za zakupiony Produkt. W przypadku realizacji przesyłek zagranicznych, okres dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. Paczka kurierska – DPD, InPost
  2. Paczkomat Inpost za pobraniem.
  3. Paczkomat Inpost.
  4. Wysyłka międzynarodowa.

IX. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w Sklepie Internetowym).
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@satilec.com  lub też pisemnie na adres SATIVFARM podany na stronie Sklepu Internetowego.
  3. W przypadku Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Użytkownik obiektywnie, rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, InPost lub do paczkomatów InPost. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia w tabeli kosztów dostawy do wyboru lub zostaną pokryte przez Usługodawcę. wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Użytkownikowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
  4. W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (dalej również: „Reklamacja”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@satilec.com lub też pisemnie na adres SATIVFARM podany na stronie Sklepu Internetowego.
  3. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres email.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
  1. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@satilec.com lub też pisemnie na adres spółki podany na stronie Sklepu Internetowego.
  3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości email jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres email.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@satilec.com lub też pisemnie na adres spółki podany na stronie Sklepu Internetowego.
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 4. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego.
 5. Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się od dnia odebrania przez niego przesyłki lub osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika, innej niż przewoźnika, gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku dotyczących umów.
  1. Jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  4. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  5. Jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  6. Jeżeli przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. Jeżeli Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.
  9. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 7. W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod warunkiem zwrotu przez Użytkownika zamówionego towaru do Usługodawcy (jeśli został do niego wcześniej skutecznie dostarczony).
 8. Nie podlegają zwrotowi produkty, które zostały otwarte (zerwane lub uszkodzone plomby) przez Użytkownika, które nie gwarantują czystości produktu zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest ponieść koszt odesłania towaru.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Na mocy obowiązującego prawa, którego przepisy mogą różnić się w poszczególnych krajach działalności firmy, niektóre zapisy w niniejszym dokumencie mogą okazać się nieważne, niewykonalne lub bezskuteczne. Nieważność, niewykonalność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych zapisów w Regulaminie, które uznaje się za obowiązujące. Firma SATIVFARM, będzie dążyć do dostosowania dokumentacji firmy, do obowiązujących przepisów prawa w każdym kraju, w którym prowadzona jest oficjalna działalność i sprzedaż produktów SATIVFARM.
 3. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.384 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie czternastu (14) dni od dnia powiadomienia.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane umowy.
  4. W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.; oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem będą spory powstałe w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  2. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.